Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/depo/db.inc.php on line 2
halksagligi.org ::
      Ana Sayfa     Yayın Arşivi     Soru Bankası     Doküman Arşivi     HS Anabilim Dalları     HS Dergileri     Kongre - Etkinlik  

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/public_html/sorubank/index.php on line 8


Araştırma Yöntemleri, Epidemiyoloji, İstatistik

Soru Sayısı : 16
Sınava Başlama Saatiniz : 07:48:34 (20/09/2017)
Önerilen Cevaplama Süresi : 19 dakika


1. Bir ilacın etkili olup olmadığını anlamak için en iyi yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) randomize kontrollü klinik deneysel

  B) gözlem

  C) vaka-deneysel

  D) vaka –kontrol

  E) kesitsel saha araştırması

2. Bir bögede 40 yaşından büyük sigara içen 1000 kişi 10 yıl boyunca takip edilmiş bu süreçte 60 koroner kalp hastası tespit edilmiş ve 40 tanesi ölmüştür. Hastalığın yıllık görülme oranı ve ölüm oranı nedir?

  A) Görülme Oranı:60/1000, Ölüm Oranı:40/1000

  B) Görülme Oranı:6/1000, Ölüm Oranı:40/1000

  C) Görülme Oranı:6/1000, Ölüm Oranı:4/60

  D) Görülme Oranı:6/1000, Ölüm Oranı:4/1000

  E) Görülme Oranı:60/1000, Ölüm Oranı:40/60

3. Sigara içenlerde 5,içmeyenlerde 0,5 risk var ise akciğer kanserinin oluşum risk oranı nedir?

  A) 5+0,5

  B) 5-0,5

  C) 5/0,5

  D) 0,5/5

  E) 5X0,5

4. Bir bölgede 40 yaşın üzerindeki populasyonda hipertansiyon taraması için örnekleme yapılmak isteniyor..Bu bölgenin yerleşim yerlerinin adları ve nüfusları biliniyorsa ne tür bir istatistiksel araştırma yapılır?

  A) Basit rastgele

  B) Küme

  C) Sistematik

  D) Gelişigüzel

  E) Kota

5. Bir bögede 40 yaşından büyük sigara içen 1000 kişi 10 yıl boyunca takip edilmiş bu süreçte 60koroner kalp hastası tespit edilmiş ve 40 tanesi ölmüştür.Bu ne tip bir araştırmadır?

  A) Kohort

  B) Vaka-kontrol

  C) Kesitsel

  D) Örnekleme

  E) Tanımlayıcı

6. İki ayrı klinikte yapılan araştırma sonucunda ortopedi kliniğinde 60 kırık şikayetiyle yatan,üroloji kliniğindede 60 mesane Ca şikayetiyle yatan hasta incelenmiş;sonuçta ürolojide yatan hastaların %75 inin;Ortopedi kliniğinde yatanlarında %33 ünün sigara içtiği saptanmıştır.Bu araştırma ne tür bir araştırmadır?

  A) Randomize

  B) Vaka kontrol

  C) Kohort

  D) Kesitsel

  E) Örnekleme

7. Nonsteroid antiinflamatuar ilaç kullanımı ile akut non variköz üst gastrointestinal sistem kanaması arasındaki ilişkiyi incelemek için bir çalışma yapılmıştır. Bu amaçla bir sağlık kuruluşu nonvariköz üst gastrointestinal sistem tanısı almış olan 57 hastanın tıbbi kayıtları incelenmiştir. Bu çalışmada yaşa ve cinsiyete göre eşleştirilmiş 123 kişi de kontrol edilmiş ve kontrollere göre hastaların daha büyük bir onarı NSAI ilaç almış olduğu bulunmuştur.
Bu araştırmanın türü aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kesitsel

  B) Vakakontrol

  C) Kohort

  D) Metadolojik

  E) Deneysel

8. Lastik fabrikasında çalışan işçilerde bazı hastalıkların incelenmesi amacıyla araştırma yapılması planlanıyor. Çalışma 1975 de yapılıyor.Fabrikada 1940-1970 yılları arasında çalışmış işçilerin sağlık kayıtları değerlendiriliyor.
Bu çalışma ne tür bir araştırmadır ?

  A) Vaka kontrol

  B) Kesitsel

  C) Tanımlayıcı

  D) Morbidite

  E) Retrospektif kohort

9. 100.000 nüfuslu bir bölgede 1 yıllık bir sürede 50 yeni akciğer Ca vakası görülmüştür. Hastaların 40’ı sigara içmekte olan bu 50 hastanın 30’u ölmüştür.
Bu bilgilere göre bölgeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Akciğer kanseri prevalansı 80/100.000

  B) Sigara içenlerde akciğer kanseri sıklığı 40 / 100.000

  C) Akciğer kanseri mortalite hızı 30/50

  D) Akciğer kanseri yıllık insidansı 50 / 100.000

  E) Akciğer kanseri fatalite hızı 30 / 100.000

10. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir bölgede belirli bir zaman için gelişen vaka sayısının bölgedeki risk altındaki kişi sayısına oranı olarak tanımlanır?

  A) İnsidans riski

  B) Prevelansı hızı

  C) Fetalite hızı

  D) Atfedilen risk

  E) Rölatif risk

11. Bir araştırmada 200 kadının bebek bakımı bilgi düzeyleri, bebek bakımıyla ilgili bir eğitim programına katılmadan önce ve katıldıktan sonra uygulanan belli bir testten aldıkları puanlarla ölçülmüştür.
Bu araştırmanın verilerine aşağıdaki istatistiksel testlerden hangisi uygulanmalıdır?

  A) Mann-Whitney testi

  B) İki bağımsız ortalama arasındaki farkın önemlilik testi

  C) İki eş arasındaki ortalama farkının önemlilik testi

  D) İki bağımsız yüzde arasındaki farkın önemlilik testi

  E) Ki-kare uyum testi

12. Yapılan bir aratırmada atom bombası atıldığında bu kentte bulunan kişiler üzerinde bombanın atılmasından 20 yıl sonra kanser oluşumun incelenmiştir. Bu araştırmanı türü hangisidir?

  A) Kesitsel araştırma

  B) Kohort araştırma

  C) Vaka kontrol araştırması

  D) Deneysel araştırma

  E) Retrospektif

13. Yeni geliştirilen diabet teşhisine yönelik bir testte 100 tane diyabetli olduğu bilinen ve 100 tanede normal sağlıklı sıradan denek katılmıştır. Test sonuçlarına göre 110 deneğin diyabetik olduğu saptanmıştır. Bu 110 deneğin 90 tanesi diyabetik olduğu bilinen gruptandır. Testin duyarlılığı nedir?

  A) 90/20

  B) 90/90

  C) 90/110

  D) 110/200

  E) 90/100

14. Koroner kalp hastalığı araştırmasında sigara içimi ile Mİ arasındaki ilişki araştırılmaktadır.366 sigara içen şahıs ile 473 sigara içmeyen şahıslardan son üç ay içerisinde infarktüs geçirenler belirlenmiştir.Buna göre 157 kişi sigara içenlerden,110 kişi ise sigara içmeyenlerden enfarktüs geçirmiştir.Bu ne tür bir araştırmadır?

  A) Kesitsel çalışma

  B) Vaka kontrol çalışması

  C) Tanımlayıcı çalışma

  D) Kontrollü klinik çalışma

  E) Kohort çalışması

15. Bir hastalığın etkeniyle karşılaşmış bir grup ve karşılaşmamış bir grup arasındaki söz konusu hastalığının insidans hızı bakımından gözlenen farka ne denir?

  A) Atak hızı

  B) Odds oranı

  C) Hastalığın gücü

  D) İnfektivite

  E) Atfedilen risk

16. Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği bir araştırma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.
Sigara içenSigara İçmeyenToplam
Akciğer Kanseri Olan 400 100 500
Akciğer Kanseri Olmayan200300 500

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmadır.

  B) Sigara içen kişilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı %80’dir.

  C) Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40’ı sigara içmeyen gruptandır.

  D) Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara içen oranı, akciğer kanseri olmayanların iki katıdır.

  E) Bu tür bir araştırmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyen gibi özelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak şekilde seçilmelidir.

83283

halksagligi.org sitesi halk sağlığı çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir şekilde ve her hangi bir amaçla izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu siteye giren ve kullanan kişiler site kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
Copyright (c) 2001 - 2012 www.halksagligi.org
Tasarım: halksag@halksagligi.orgEn Iyi Tasarimlar